Dokumentacja projektu

WND-RPSL.03.02.00-24-0448/20

Wprowadzenie innowacyjnej usługi w postaci nauki jazdy konnej połączonej ze strzelectwem

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Neffri Dominika Kańtoch – Pietruszczak realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 3.2 Innowacje w MŚP (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) projekt pt. „Wprowadzenie innowacyjnej usługi w postaci nauki jazdy konnej połączonej ze strzelectwem” (Numer wniosku: WND-RPSL.03.02.00-24-0448/20).

Celem przedmiotowego projektu dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnej usługi polegającej na nauki jazdy konnej połączonej ze strzelectwem. Usługa będzie oferowana zarówno dorosłym jak i dzieciom.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymanie miejsc pracy, utworzenie nowych oraz wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym oraz wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej usługi, która opierać się będzie na połączeniu jazdy konnej z laserowym paintballem. Usługa będzie kierowana do osób dorosłych oraz dzieci. Projekt będzie miał znaczący wpływ na rozwój turystyki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.

Koszt projektu (netto): 549 210,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych zero groszy)
Kwota dofinansowania: 466 828,50 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt groszy)

Okres realizacji: 2020-12-01 – 2021-12-31

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP